ΑΚΥΡΕΣ οι ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Το θεμιτό της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη
ΚΑΛΑΪΤΖΗ Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(ΑΜ 506)  Δ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- 16ης Οκτωβρίου 2-Τ.Κ. 60133-Κατερίνη-
τηλ-φαξ:.23510-37189-Κιν: 6978706346-
ΑΦΜ 153058350

                
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                      
                                                        ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
τ..............κατοικου...
 Έλαβα ατομική ειδοποίηση για οφειλές μου που προκύπτουν από κλήσεις της τροχαίας και της δημοτικής αστυνομίας και το ύψος τους ανέρχονται στα 11456.,81 Ε . Κατόπιν αιτήσεως μου έλαβα ....
αντίγραφα των κλήσεων ,όχι όμως των χρηματικών καταλόγων, που ενεγράφησαν.
Για να είναι εφικτή η είσπραξη του προστίμου πρέπει να βεβαιωθεί ταμειακά . Η βεβαίωση της κλήσης , η οποία αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης, διακρίνεται σε βεβαίωση υπό ευρεία έννοια  και αυτό πραγματοποιείται με την εγγραφή στους χρηματικούς καταλόγους και την υπό στενή έννοια, η οποία λαμβάνει χώρα με την κοινοποίηση στον υπόχρεο του χρηματικού καταλόγου, τότε γίνεται η ταμειακή βεβαίωση. Το έντυπο της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης), όταν περιέλθει στον ΟΤΑ και επί αυτού αναφέρονται µόνο το είδος της παράβασης, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και τα στοιχεία του οχήματος, χωρίς ταυτόχρονα να προσδιορίζεται το πρόσωπο του παραβάτη – οφειλέτη (οδηγός ή κάτοχος του οχήματος) δεν αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και το πρόστιμο δεν μπορεί να βεβαιωθεί. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ρητή  νοµοθετική πρόβλεψη περί της προθεσµίας ταµειακής βεβαίωσης των αυτοτελών προστίµων, αυτά υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του νόµου 542/77 που ορίζει ότι: «η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίµου υπέρ του ∆ηµοσίου µετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων ενεργείται εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη του µηνός, εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης…. Η βεβαίωση δύναται να ενεργηθεί και µετά την πάροδο της τριµήνου προθεσµίας και οχί πέραν των τριών ετών από της λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης…». Δηλαδή , οι Ο.Τ.Α έχουν προθεσμία 3 χρόνια μάξιμουμ αν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του παραβάτη, από τη λήξη του μηνός της ημερομηνίας της παράβασης που αναγράφεται στην κλήση ,καθώς αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης, ώστε να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ 1783/2002, 1503/2006 προς στις οποίες βάσει του 95 πργρ 5 Συντάγματος η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται . Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.
Η ταμειακή βεβαίωση εν στενεί έννοια  συντελείται με την κοινοποίηση της παράβασης στον παραβάτη. Οι έγγραφες αυτές γνωστοποιούνται με αποδείξεις στους φορολογούμενους μέσω κοινοποίησης αποσπασμάτων εγγραφής, καλουμένους εντός ανατρεπτικής προθεσμίας να ασκήσουν τα ένδικα μέσα κατά της εγγραφής τους, βάσει του άρθρου 4 πργρ 3 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων.
Συνεπώς , αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία το δικαίωμα της ταμειακής βεβαίωσης , η οποία καθιστά εκτελεστό τίτλο τον νόμιμο τίτλο είσπραξης (την κλήση) βάσει του άρθρου 71 νόµου 542/77  και σύμφωνα  με το ΣΤ΄ Τµήµα του Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους, σε πρόσφατη γνωµοδότησή του, (αριθµ. 399/2009 γνωµοδότηση), λαµβάνοντας υπόψη φυσικά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 571/2009, 2944/2008, 1503/2006 και 1783/2002), απο σβέννυται .
Έτσι, αν βεβαιωθεί ταμειακά (εν στενεί  έννοια) μετά την νόμιμη αποσβεστική προθεσμία, δεν χωρεί νόμιμη βεβαίωση του νόμιμου τίτλου είσπραξης και κατ’ επέκταση η τυχόν βεβαίωση και είσπραξη πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.
Εν προκειμένω και στη δική μου περίπτωση ουδεμία κοινοποίηση της εγγραφής στον χρηματικό κατάλογο έλαβα τότε για τις κλήσεις, ούτε αντίγραφο της κοινοποίησης ώστε να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματα μου, με αποτέλεσμα να λάβω γνώση μόνο μέσω της αρκετά  μεταγενέστερης χρονικά ατομικής ειδοποίησης
Επιπρόσθετα , περί ελαττωμάτων των κλήσεων : Με βάση την υπ’ αριθμ. 2515/64/2007/11-7-2007 (1306 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης) και το άρθρο 104 του ΚΟΚ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του ΚΟΚ (περί σήμανσης οδών και ειδικότερα περί προσδιορισμού της περιοχής ισχύος της σήμανσης) προκύπτει ότι στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης (κλήση) πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης, άρα και η ακριβής θέση του οχήματος, προκειμένου σε περιπτώσεις προβολής σχετικών αντιρρήσεων από τον «παραβάτη» κατά το άρθρο 104, παρ.2 του ΚΟΚ, να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του αιτήματος από την αρμόδια Αρχή (θέση του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της σήμανσης), διαφορετικά η πράξη βεβαίωσης της παράβασης πάσχει ακυρότητας. Η θέση του οχήματος πρέπει να συγκεκριμενοποιείται, είτε με την αναγραφή του πλησιέστερου σε αυτό αριθμό της οδού, είτε με κάθε πρόσφορο στοιχείο που υποδεικνύει τη θέση του σε σχέση με τις πινακίδες σήμανσης.

Επί του εν λόγω θέματος το Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων, με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφό του, διευκρινίζει, ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο διοικητικό όργανο, το οποίο φέρει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της ορθής αναγραφής όλων των εκ του νόμου προβλεπομένων στοιχείων για τον ακριβή προσδιορισμό του οχήματος, του παραβάτη-οδηγού και της παράβασης που διαπράχθηκε, αναγράφει εσφαλμένα ή ελλειπή στοιχεία, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

 Επικουρικά, στην ατομική ειδοποίηση οφειλών με ημερομηνία 30-08-2017 εμφανίζονται ως βεβαιωμένες οι παρακάτω κλήσεις με τους ακόλουθους αριθμούς χρηματικών καταλόγων:
1)    Οι με  αριθμό χρηματικού καταλόγου 40/93 , 117/95 , 149/95 , 132/96 κλήσεις στην περιγραφή δεν αναγράφεται το νούμερό τους όπως στις υπόλοιπες , ούτε η ημερομηνία παράβασης έχει χρονική ακολουθία με την ημερομηνία λήξης , με αποτέλεσμα οι κλήσεις να μην είναι ίδιες και να δημιουργείται σύγχυση.
2)    Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 40/05 με στοιχεία κλήσης 30365 της Δημοτικής αστυνομίας δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του αρθρου 104 Κ.Ο.Κ και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα .Επιπρόσθετα, στην συγκεκριμένη κλήση ενώ αναγράφεται ότι το όχημα ήταν πάρανομα σταθμευμένο στην είσοδο πεζοδρομίου έχουν σημειώσει το στοιχείο 2 γ και όχι 2 δ με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανακρίβεια σχετικά με τη θέση του σταθμευμένου αυτοκινήτου .
3)    Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 40/05 με στοιχεία κλήσης 43182  της Δημοτικής αστυνομίας δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του αρθρου 104 Κ.Ο.Κ και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα .
4)    Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 40/05 με στοιχεία κλήσης 38765 της Τροχαίας δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα . Επιπρόσθετα, σοβαρή παράλειψη είναι η μη αναγραφή του ποσού του διοικητικού προστίμου στο κείμενο που πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  με αρ πρ : 65171
Συγκεκριμένα το Υπουργείου αναφέρει  πως  σε  περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασμένα τα, εκ του νόμου προβλεπόμενα, στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, είδος, μάρκα, χρώμα), του παραβάτη-οδηγού. της διαπραχθείσας παράβασης ή του ύψους του προστίμου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Ειδικά στην περίπτωση που το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο είναι άλλο από αυτό που προβλέπεται στο νόμο για την οικεία παράβαση (ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για επαχθέστερη ή ηπιότερη κύρωση), η πράξη επιβολής της κύρωσης αντίκειται ευθέως σε ουσιαστική διάταξη νόμου.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η αστυνομική αρχή (ή η δημοτική αστυνομία) οφείλει να ανακαλέσει τη σχετική πράξη βεβαίωσης της παράβασης (άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν.2690/1999). Οι οικείοι ΟΤΑ οφείλουν επίσης να μην προβούν στη βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου, δεδομένου ότι η ανάκληση της πράξης βεβαίωσης της παράβασης συνιστά ταυτόχρονα ανάκληση του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης του προστίμου και οι τυχόν ήδη εκδοθείσες βάσει αυτού πράξεις (χρηματικός κατάλογος, ταμειακή βεβαίωση) είναι ακυρωτέες εφόσον ελλείπει το νόμιμο έρεισμα τους. Η Οικονομική Υπηρεσία του ΟΤΑ οφείλει να προβεί σε διαγραφή της εγγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους ή αν η οφειλή έχει βεβαιωθεί ταμειακά να εισηγηθεί τη διαγραφή αυτής στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 174 του ΚΔΚ περί Διαγραφής Χρεών και ειδικότερα περί «λανθασμένης εγγραφής». Επομένως, εφόσον δεν αναγράφεται το πόσο στο κενό  (με αριθμ 1 )που έπρεπε να συμπληρωθεί και επειδή το ύψος του προστίμου για την παράβαση του άρθρου 34 πργρ 2 του Κ.Ο.Κ δεν ήταν 20000 δρχ αλλά 10000 δρχ ( άρα λάθος αναγραφή προστίμου) η κλήση πρέπει να διαγραφεί.
5)    Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 00017/2007 με στοιχεία κλήσης 01992  της Δημοτικής αστυνομίας  δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα . Επιπρόσθετα, σοβαρή παράλειψη είναι η  αναγραφή λάθος ποσού του διοικητικού προστίμου βάσει των διατάξεων που έκανα μνεία  στο υπ’ αριθμ 4) . Στη συγκεκριμένη κλήση το πρόστιμο δεν είναι 61,50 αλλά 65,50 ευρώ , άρα η κλήση και γι αυτόν τον λόγο είναι ακυρωτέα πέρα από τη μη αναγραφή του αριθμού της οδού.   
6)    Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 00017/2007 με στοιχεία κλήσης 4142 της Τροχαίας   δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα . Επιπρόσθετα, σοβαρή παράλειψη είναι η  αναγραφή λάθος ποσού του διοικητικού προστίμου βάσει των διατάξεων που έκανα μνεία  στο υπ’ αριθμ 4) . Στη συγκεκριμένη κλήση το πρόστιμο δεν είναι 11000 δρχ αλλά 10000 δρχ σύμφωνα με το άρθρο 4 Κ.Ο.Κ πργρ 11 του Ν.2696/99 για τις περιπτώσεις P39,P41,P42,P43 άρα η κλήση και γι αυτόν τον λόγο είναι ακυρωτέα πέρα από τη μη αναγραφή του αριθμού της οδού.  
7)    Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 00046/2008 με στοιχεία κλήσης 17927  της Τροχαίας  Κατερίνης δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα . Επιπρόσθετα, δεν αναγράφεται  το χρώμα του αυτοκινήτου λόγος που καθιστά  βάσει των διατάξεων που έκανα μνεία  στο υπ’ αριθμ 4) την κλήση ακυρωτέα και πρέπει να διαγραφεί.
8)    Για την με αριθμό χρηματικού καταλόγου 00046/2008 με στοιχεία κλήσης 5431  της Δημοτικής αστυνομίας  δεν έχω να προβάλλω λόγο ακυρότητας , όμως δεν μου είχε κοινοποιηθεί ο χρηματικός κατάλογος ούτε μου χορηγήθηκε αντίγραφο της κοινοποίησης  .Έτσι, επικαλούμαι την απόσβεση του δικαιώματος ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου ,η οποία είναι 3 έτη από την ημερομηνία παράβασης βάσει του άρθρου 71 νόµου 542/77 και των αποφάσεων του ΣτΕ 571/2009, 2944/2008, 1503/2006 και 1783/2002  ( υποχρέωση της Διοίκησης σε συμμόρφωση βάσει του 95 πργρ 5 Σ) και ζητώ τη διαγραφή του προστίμου επειδή δεν κοινοποίησε τον χρηματικό κατάλογο με αποτέλεσμα  και να χάσω τις προθεσμίες για να ασκήσω  τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα ,αλλά και να παρέλθει άπρακτη από την πλευρά του Δήμου η αποσβεστική προθεσμία.  
9)    Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 00046/2008 με στοιχεία κλήσης 13327  της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα . Επιπρόσθετα, μπορεί να προσδιορίζει το σημείο όμως δεν αναφέρει σε αν είναι έναντι της εμπορικής ή στην πλευρά της . Έχει σημασία διότι διαφορετικό ποσό προστίμου προβλέπεται στις δύο περιπτώσεις.
10)                       Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 00046/2008 με στοιχεία κλήσης 20124  της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ ( Ν 2696/1999) και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα .
11)                       Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 00046/2008 με στοιχεία κλήσης 14401  της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ ( Ν 2696/1999) και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα .
12)                       Η με αριθμό χρηματικού καταλόγου 64/2010 με στοιχεία κλήσης 50439  της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ ( Ν 3542/07) και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα .
13)                       Η με αριθμό 17834 κλήση  της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης της οποίας τον αριθμό χρηματικού καταλόγου δεν έχω λάβει ,ούτε αντίγραφο κοινοποίησης με αποτέλεσμα να προβάλλω τον ισχυρισμό της παρέλευσης της αποσβετικής προθεσμίας του άρθρου 71 νόµου 542/77 και των αποφάσεων του ΣτΕ 571/2009, 2944/2008, 1503/2006 και 1783/2002  ( υποχρέωση της Διοίκησης σε συμμόρφωση βάσει του 95 πργρ 5 Σ) με συνέπεια την μη νόμιμη βεβαίωση του προστίμου. Επικουρικά προβάλλω και λόγο ακυρότητας λόγω ελαττωμάτων της κλήση και πιο συγκεκριμένα λόγω της λάθος αναγραφής του ποσού το οποίο ήταν 1000 δρχ και όχι 5000 δρχ  βάσει του Ν. 894/79 ελάττωμα που καθιστά άκυρη την κλήση  βάσει των διατάξεων που έκανα μνεία  στο υπ’ αριθμ 4)  .Ένα ακόμη λόγο που προβάλλω είναι και η εικοσαετής παραγραφή που αρχίζει η προθεσμία της μόλις γίνει η ταμειακή βεβαίωση στα πλαίσια της αποσβεστικής τριετούς προθεσμίας  που έχει ο Δήμος και άρχεται από την ημερομηνία της παράβασης, Συνεπώς, εφόσον η ημερομηνία της παράβασης είναι 11-11-94 η προθεσμία της εικοσαετούς παραγραφής ξεκινά το αργότερο και οφείλει να αποδείξει ο Δήμος ότι έγινε κοινοποίηση προσκομίζοντας το σχετικό αντίγραφο το 1997 έχουμε 2017 άρα παραγράφηκε η αξίωση.  
14)                       Η με αριθμό 10??86( δεν αναγράφεται καλά) κλήση  της Τροχαίας  Κατερίνης της οποίας τον αριθμό χρηματικού καταλόγου δεν έχω λάβει ,ούτε αντίγραφο κοινοποίησης με αποτέλεσμα να προβάλλω τον ισχυρισμό της παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 71 νόµου 542/77 και των αποφάσεων του ΣτΕ 571/2009, 2944/2008, 1503/2006 και 1783/2002  ( υποχρέωση της Διοίκησης σε συμμόρφωση βάσει του 95 πργρ 5 Σ) με συνέπεια την μη νόμιμη βεβαίωση του προστίμου. Επικουρικά προβάλλω και λόγο ακυρότητας λόγω ελαττωμάτων της κλήσης και πιο συγκεκριμένα λόγω της λάθος αναγραφής του ποσού το οποίο ήταν 1000 δρχ και όχι 5000 δρχ  βάσει του άρθρου 1 Ν. 894/79 ελάττωμα που καθιστά άκυρη την κλήση  βάσει  των διατάξεων και ισχυρισμών που έκανα μνεία  στο υπ’ αριθμ 4)  και  οτι  δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ ( Ν 3542/07) και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα. Ένα ακόμη λόγο που προβάλλω είναι και η εικοσαετής παραγραφή που αρχίζει η προθεσμία της μόλις γίνει η ταμειακή βεβαίωση στα πλαίσια της αποσβεστικής τριετούς προθεσμίας  που έχει ο Δήμος και άρχεται από την ημερομηνία της παράβασης, Συνεπώς, εφόσον η ημερομηνία της παράβασης είναι 14-09-95 έχουμε 2017 άρα παραγράφηκε η αξίωση.  
15)                       Η με αριθμό 23225 κλήση  της Δημοτικής αστυνομίας   Κατερίνης της οποίας τον αριθμό χρηματικού καταλόγου δεν έχω λάβει ,ούτε αντίγραφο κοινοποίησης με αποτέλεσμα να προβάλλω τον ισχυρισμό της παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 71 νόµου 542/77 και των αποφάσεων του ΣτΕ 571/2009, 2944/2008, 1503/2006 και 1783/2002  ( υποχρέωση της Διοίκησης σε συμμόρφωση βάσει του 95 πργρ 5 Σ) με συνέπεια την μη νόμιμη βεβαίωση του προστίμου. Επικουρικά προβάλλω και λόγο ακυρότητας λόγω ελαττωμάτων της κλήσης και πιο συγκεκριμένα λόγω της λάθος αναγραφής του ποσού το οποίο ήταν 1000 δρχ και όχι 10000 δρχ  βάσει του άρθρου 1 Ν. 894/79 ελάττωμα που καθιστά άκυρη την κλήση  βάσει  των διατάξεων και ισχυρισμών που έκανα μνεία  στο υπ’ αριθμ 4)  .Ένα ακόμη λόγο που προβάλλω είναι οτι  δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ ( Ν 3542/07) και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα .Τέλος , έχει επέλθει  η εικοσαετής παραγραφή που αρχίζει η προθεσμία της μόλις γίνει η ταμειακή βεβαίωση στα πλαίσια της αποσβεστικής τριετούς προθεσμίας  που έχει ο Δήμος και άρχεται από την ημερομηνία της παράβασης, Συνεπώς, εφόσον η ημερομηνία της παράβασης είναι 11-10-95 έχουμε 2017 άρα παραγράφηκε η αξίωση.  
16)                       Τέλος, η με αριθμό 21238 κλήση  της Δημοτικής αστυνομίας   Κατερίνης της οποίας τον αριθμό χρηματικού καταλόγου δεν έχω λάβει ,ούτε αντίγραφο κοινοποίησης με αποτέλεσμα να προβάλλω τον ισχυρισμό της παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 71 νόµου 542/77 και των αποφάσεων του ΣτΕ 571/2009, 2944/2008, 1503/2006 και 1783/2002  ( υποχρέωση της Διοίκησης σε συμμόρφωση βάσει του 95 πραγρ 5 Σ) με συνέπεια την μη νόμιμη βεβαίωση του προστίμου. Επικουρικά προβάλλω και λόγο ακυρότητας λόγω ελαττωμάτων της κλήσης και πιο συγκεκριμένα λόγω της λάθος αναγραφής του ποσού το οποίο ήταν 1000 δρχ και όχι 20000 δρχ  βάσει του άρθρου 6 Ν. 894/79 τροποπ. το άρθρο 34 Κ.Ο.Κ  ελάττωμα που καθιστά άκυρη την κλήση  βάσει  των διατάξεων και ισχυρισμών που έκανα μνεία  στο υπ’ αριθμ 4)  .Ένα ακόμη λόγο που προβάλλω είναι οτι  δεν αναγράφει αριθμό της οδού όπως και οφείλει βάσει του άρθρου 104 Κ.Ο.Κ ( Ν 3542/07) και της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ .Είναι υποχρεωτικός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του αυτοκινήτου η απλή αναγραφή της οδού δεν είναι αρκετή και καθιστά την κλήση ακυρωτέα .Τέλος , έχει επέλθει  η εικοσαετής παραγραφή που αρχίζει η προθεσμία της μόλις γίνει η ταμειακή βεβαίωση στα πλαίσια της αποσβεστικής τριετούς προθεσμίας  που έχει ο Δήμος και άρχεται από την ημερομηνία της παράβασης, Συνεπώς, εφόσον η ημερομηνία της παράβασης είναι 26-05-95 έχουμε 2017 άρα παραγράφηκε η αξίωση.  
Επειδή, σύμφωνα με τους ανωτέρω περιγραφόμενους νομικούς λόγους τα επιβληθέντα πρόστιμα , βάσει των κλήσεων είναι άκυρα και ως τέτοια πρέπει να ακυρωθούν και
Επειδή ,η προθεσμία για την τακτοποίηση των οφειλών μου σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής μου εκπνέει στις 30/11/2017, επιβάλλεται η σύντομη απάντηση, επικαλούμενη το δικαίωμα μου βάσει του  άρθρου 5 Ν 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α’) πργρ 7 και 8 (αφορά την υπέρβαση της προθεσμίας)  λειτουργώντας στα πλαίσια χρηστής διοίκησης και αποφεύγοντας να με οδηγήσετε σε δικαστικές δαπάνες  σε όλους τους ισχυρισμούς μου λαμβάνοντας υπόψη και εξετάζοντας τα έγγραφα που θα σας επισυνάψω που τους αποδεικνύουν.
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
1.Την ακύρωση των παραπάνω κλήσεων και των προστίμων που σε αυτές περιλαμβάνονται.
2.Να ακυρωθεί - ανακληθεί η κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία προχώρησε ο Δήμος Κατερίνης.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ  ..../11/2017
Η πληρεξούσια δικηγόρος 

ΚΑΛΑΪΤΖΗ Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(ΑΜ 506  Δ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ)
16ης Οκτωβρίου 2-Τ.Κ. 60133
Κατερίνη-τηλ-φαξ:.23510-37189
Κιν: 6978706346
email: vicky.kalaitzi.dk@gmail.com 
http://dimitrios-kalaitzis.blogspot.g
ΑΦΜ 153058350

ΥΓ.Ο Δήμος δυστυχώς κωφεύει και ο πολίτης αναγκάζεται σε προσφυγές και το Δημοτικό Συμβούλιο διατείνετια ότι είναι αναρμόδιο...


Σχόλια