Α.Π. 169/2017 - Παράβαση καθήκοντος υπαλλήλων της Πολεοδομίας - Άσκηση έφεσης από τον Εισαγγελέα

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Το θεμιτό της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη
Παράβαση καθήκοντος υπαλλήλων της Πολεοδομίας - Άσκηση έφεσης από τον Εισαγγελέα
Έτος: 2017
Νούμερο: 169
Στην έφεση αυτή πρέπει να εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριμένες πραγματικές ή νομικές πλημμέλειες, που αποδίδονται στην προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε’ Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Δημήτριο Χονδρογιάννη, Γεώργιο Αναστασάκο και Ιωάννη Μαγγίνα (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 158/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθ. 1055/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά.

Με κατηγορούμενους τους 1. Γ. Κ. του Δ., κάτοικο ..., 2. Λ. Α. του Χ., κάτοικο ... και 3. Σ. Δ. του Ε., κάτοικο ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Βασίλειο Δημακόπουλο και πολιτικώς ενάγοντες τους: 1. Β. Μ. κάτοικο ... και 2. Γ. Ν., κάτοικο ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χρίστο Μυλωνόπουλο.

Το Τριμελές Εφετείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία ...4-5-2016 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...2016.

Αφού άκουσε

Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 505 παρ.2 ΚΠΔ να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως μέσα στην προθεσμία του άρθρου 479 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα, δηλαδή μέσα σε τριάντα ημέρες από την καταχώριση της απόφασης στο υπό του άρθρου 473 παρ.3, (όπως η παρ. 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2521/2007 και τα δύο τελευταία εδάφια της προστέθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4274/2014), του αυτού δικαστηρίου προβλεπόμενο ειδικό βιβλίο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά οιασδήποτε αποφάσεως, εκδιδομένης υπό οιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων που απορρίπτουν ως απαράδεκτη, (για έλλειψη αιτιολογίας) την έφεση Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, που ασκήθηκε κατά αθωωτικής αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, επικαλούμενος λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1στοιχ. Η! ΚΠΔ. Ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 474, 476 παρ.2 και 498 ως άνω κώδικα, προκύπτει ότι, η έκθεση που περιέχει τη δήλωση ασκήσεως του ένδικου μέσου της εφέσεως, πρέπει να διαλαμβάνει ορισμένο λόγο, όπως και η κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Ειδικά, προκειμένου για έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 486 παρ.3 Κ.Π.Δ., που προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 19 του Ν. 2408/1996 και ισχύει από 4-6-1996, "η άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα στη σχετική έκθεση (άρθρο 498), άλλως η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει, ότι η αξιούμενη αιτιολογία της ασκούμενης από τον εισαγγελέα εφέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως αποτελεί πρόσθετο τυπικό όρο του κύρους του ένδικου μέσου και απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των λόγων του, δηλαδή πρέπει να εκτίθενται σε αυτό με σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριμένες πραγματικές ή νομικές πλημμέλειες, που αποδίδονται στην προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση. Μόνη δε η παράθεση στην έκθεση εφέσεως των αποδεικτικών στοιχείων, από τα οποία προκύπτει ενοχή του κατηγορουμένου, με αναφορά στο κατηγορητήριο, και εντεύθεν εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε σχέση με αυτό, δεν αρκεί κατά το νόμο για την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της εφέσεως του Εισαγγελέα κατά της αθωωτικής αποφάσεως, εφόσον δεν αντικρούει με συλλογισμούς και σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά μέσα την κρίση του δικαστηρίου περί της αθωότητας του κατηγορουμένου (Ολ.Α.Π.9/2005). Για την πληρότητα της αιτιολογίας της εφέσεως του εισαγγελέα κατ' αθωωτικής αποφάσεως για την αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος από κοινού,(259) ΠΚ, πλέον της κακής εκτίμησης των αποδείξεων σε σχέση με τα στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως, εν όψει του ότι το αδίκημα αυτό απαιτεί για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως υπερχειλή δόλο, δηλαδή σκοπό του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψει το Κράτος ή κάποιον άλλο χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του σκοπού αυτού, πρέπει να αντικρούεται η απόφαση αυτή και ως προς το στοιχείο αυτό. Όταν η έφεση του εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που την απορρίπτει ως απαράδεκτη, και μετά ταύτα δεν εξετάζει την ουσία της υποθέσεως, με συνέπεια η πρωτοβάθμια αθωωτική απόφαση να καθίσταται τελεσίδικη, δεν υπερβαίνει αρνητικά την εξουσία του, και δεν ιδρύεται εξ αυτού του λόγου ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' Κ.Π.Δ. λόγος αναιρέσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, αποδείχθηκαν, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αρ. 3112-3341/2014 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, μετά από συναξιολόγηση των αναφερομένων αυτή κατ’ είδος αποδεικτικών μέσων, (ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ένορκες καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, αναγνωσθέντα έγγραφα, απολογίες των κατηγορουμένων), αθωώθηκαν οι αναιρεσείβλητοι για την αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος από κοινού(άρθρο 259 ΚΠΔ). Ειδικότερα το ως άνω δικαστήριο κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του, στο σκεπτικό της αποφάσεως δέχθηκε τα παρακάτω:- κατά πιστή μεταφορά-’ ‘ II) Ο πολιτικώς ενάγων και η σύζυγος αυτού και μάρτυρας, Γ. Ν., έχουν καταστεί κύριοι, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, δυνάμει του υπ’ αριθμ. .../2005 συμβολαίου της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Τσούμα, ενός ακινήτου που βρίσκεται στον Πειραιά, στην περιοχή ..., επί της οδού .... Πρόκειται ειδικότερα περί ενός οικοπέδου εμβαδού 180 τμ, με του επ’ αυτού ασκεπούς και ερειπωμένου διώροφου κτιρίου, καλυπτόμενου με δώμα, το οποίο (κτίριο) έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 παρ. 2 του Ν. 1577/1985, με την υπ’ αριθμ. .../26-7-1993 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1078Δ/7-9-1993) και εμφαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών στην ανωτέρω απόφαση με την οποία και καθορίστηκαν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησής του. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ως διατηρητέο καθορίζεται το αρχικό εκάστοτε κτίριο, καθώς και οι μεταγενέστερες προσθήκες που εναρμονίζονται με αυτό. Οι μεταγενέστερες προσθήκες και τα υπάρχοντα προκτίσματα καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο αφαιρούνται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών διακοσμητικών στοιχείων τους. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, η εσωτερική διαρρύθμιση των κτιρίων, καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός τους χαρακτήρας. Αίτηση για προσθήκη στο διατηρητέο αποστέλλεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ για ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 Περί Οικοδομικού Κανονισμού, εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει .... και ότι για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων χώρο απαιτείται έγκριση της ΕΠΑΕ. Ο δικαιοπάροχος των ανωτέρω, Α. Τ., κατόπιν αίτησής του προς την Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Πειραιώς, έλαβε την υπ’ αριθμ. ...2003 οικοδομική άδεια αναστήλωσης. Για την έκδοση αυτής είχαν υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή τα από το 2002 σχέδια αποτύπωσης του υπάρχοντος κτιρίου και τα σχέδια πρότασης αναστήλωσης του αρχιτέκτονα μηχανικού Ν. Ν., ως είθισται για τα διατηρητέα κτίρια, δεδομένου ότι για αυτά δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ούτε εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Σύμφωνα δε με τα σχέδια αυτά το κτίριο εμφανίζεται με ύψος 12 μ. . Ο σχετικός φάκελος εγκρίθηκε με το ...18-9-2002 πρακτικό της ΕΠΑΕ. Σημειώνεται ότι για την περιοχή της ...ς υπάρχει ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μέγιστος αριθμός ορόφων στην πρόσοψη (2) δύο, με ανώτατο ύψος 7,50 μέτρα και συντελεστή δόμησης 1,4 (ΠΔ της 5-9/9/1975 ΦΕΚ 196 Δ71975 περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιώς στην περιοχή ...), πλην όμως το εν λόγω κτίριο ως κηρυχθέν διατηρητέο διατηρήθηκε με όσες (πολεοδομικές) υπερβάσεις και αν είχε, μη επιτρεπομένων βέβαια άλλων υπερβάσεων από την κήρυξή του ως διατηρητέο και έκτοτε. Στη συνέχεια η εν λόγω οικοδομική άδεια ανακλήθηκε λόγω υποβολής αναληθών στοιχείων και ανακριβών αποτυπώσεων της υπάρχουσας πραγματικής κατάστασης από τον αιτήσαντα την έκδοση της οικοδομικής αυτής άδειας, ύστερα από εκτίμηση νέων στοιχείων σχετικά α) με τη θέση του ακαλύπτου χώρου, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετηθεί σε άλλη θέση από αυτή που αποτυπώνεται σε αεροφωτογραφία του ΟΚΧΕ, ληφθείσα το 1970, σε συνδυασμό με την ερμηνεία αυτής από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δ. Κ. και β) το εμβαδόν του υφισταμένου δώματος, το οποίο ήταν μεγαλύτερο από το εμφαινόμενο στην αεροφωτογραφία αυτή, κατόπιν και των αναφορών-καταγγελιών όμορων ιδιοκτητών "... ΕΠΕ" και Ι. και Β. Χ., Δ. Μ., Σ. Α. και δικηγορικού γραφείο ... Σ. και συνεργατών για πολεοδομικές παραβάσεις, δυνάμει της υπ’ αριθμ. .../20-12-2006 απόφασης της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Πειραιώς. Η εν λόγω απόφαση ακυρώθηκε κατόπιν της από 22-2-2007 αίτησης ακύρωσης των κυρίων του ένδικου ακινήτου (πολιτικώς ενάγοντος και συζύγου του) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα ΑΙ Ακυρωτικό), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1662/2008 απόφασης, για το λόγο ότι για την έκδοση της ανακλητικής πράξης η ανακαλούσα αρχή (Πολεοδομία) δεν τήρησε τη διαδικασία που τηρήθηκε για την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης (οικ. αδείας) και συγκεκριμένα διότι η ανακλητική πράξη εκδόθηκε χωρίς την έγκριση της ΕΠΑΕ, οπότε και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία αυτή, χωρίς περαιτέρω έρευνα των λόγων της αίτησης ακυρώσεως. Κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω απόφασης η Πολεοδομική Αρχή δια των δύο πρώτων των κατηγορούμενων εξέδωσε την υπ’ αριθμ. .../19.12.2008 απόφαση περί ανάκλησης της προγενέστερης υπ’ αριθμ. .../20.12.2006 απόφασης και ενέπεμψε, συμμορφούμενη με το διατακτικό της ως άνω απόφασης (1662/2008) την υπόθεση στην Ε. Π. Α. Ε. η οποία αφού έλεγξε για το εάν το υπό αναστήλωση κτίριο, ενόψει των νεότερων στοιχείων, ανταποκρίνεται στα μορφολογικά στοιχεία του διατηρητέου κτιρίου, καθώς και κατά πόσο τυχόν μεταβολές επηρεάζουν ή μη τα στοιχεία αυτά, με την υπ’ αριθμ....30-4-2009 απόφασή της αποφάσισε ως ακολούθως : "εμμένουμε στην ήδη εγκριθείσα πρόταση αναστήλωσης του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού ... στην ... Πειραιά με το υπ’ αριθμ. ...18-9-2002 πρακτικό της ΕΠΑΕ για την έκδοση της υπ’ αρ. ...13-3-2003 Πολεοδομικής άδειας θεωρώντας ότι: τα νέα στοιχεία και οι τυχόν επελθούσες μεταβολές (η θέση του ακαλύπτου χώρου, το ύψος και η επιφάνεια του κτίσματος επί του δώματος του υπό αναστήλωση κτιρίου) δεν αλλοιώνουν τα μορφολογικά στοιχεία του διατηρητέου κτιρίου, καθώς επίσης δεν επηρεάζουν αρνητικά την εναρμονισμένη του σχέση με τα όμορα ακίνητα, δεδομένου ότι ο συνολικός όγκος του κτιρίου (όπως έχει διαμορφωθεί και παρουσιάζεται στην προσκομισθείσα πρόταση του μελετητή του έργου με ενσωματωμένα τα προαναφερόμενα στοιχεία) εναρμονίζονται πλήρως στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να διατηρείται η έννοια του αξιόλογου παραδοσιακού συνόλου" και ενέκρινε τη νέα υποβληθείσα πρόταση (αρχιτεκτονική) του μελετητή, σύμφωνα με τη κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης αυτής κατάσταση του ακινήτου και επέστρεψε το φάκελο στην πολεοδομία. Κατόπιν τούτου και ενώ είχε εν τω μεταξύ παραιτηθεί ο μελετητής του έργου - επιβλέπων μηχανικός και αντικατασταθεί με νέο, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας, ο πολιτικώς ενάγων κατέθεσε στην Πολεοδομία Πειραιώς την με αριθμ. πρωτ. ...30-3-2011 αίτηση με την οποία ζητούσε την αναθεώρηση της οικ. άδειας ...2003 όπως αναθεωρήθηκε με την 71/2005 με νέα σχέδια λόγω νομιμοποίησης αλλαγής ύψους, αλλαγή ιδιοκτήτη, επιβλέποντα μηχανικού και μελετητή και παράταση ισχύος. Από τα νέα αυτά σχέδια (τομή ... και κάτοψη δώματος ... από Απρίλιο 2009 του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ν. Ν.) συγκρινόμενα με αυτά από τον Σεπτέμβριο 2002 που συνοδεύουν την ως άνω ...2003 οικ. άδεια προκύπτει υπέρβαση ως προς το ύψος κατά 1,37 μ. (13,37 μ. μείον 12 μ.), διαφορά ύψους μεταξύ των ορόφων (πλακών) (ύψος ορόφου 2,80 μ. και δώματος 2,30 το 2002 και ύψος ορόφου 2,30 (υπογείου) 2,78, 248, 3,05 μ. (λοιπά επίπεδα) και 3,30 (δώματος) το 2009, μεταβολή του δώματος από βοηθητικό χώρο σε κύριο, ως εκ του ύψους αυτού (βλ. μεταξύ άλλων και κατάθεση Γ. Π..), πέραν της επέκτασης του εμβαδού αυτού (δώματος) που είχε ήδη διαπιστωθεί από την αεροφωτογραφία όπως προαναφέρθηκε. Οι υπερβάσεις δε αυτές, κατά την κρίση. της πολεοδομίας, δεν εμπίπτουν στην έννοια της αναστήλωσης για την οποία και εκδόθηκε η ανωτέρω οικ. Άδεια (...2003), στην οποία εμπίπτουν η επισκευή και η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, ενέργειες δηλαδή που προϋποθέτουν υπάρχουσα κατασκευή, όπως άλλωστε κατέθεσαν περί τούτου, τόσο ο μάρτυρας του κατηγορητηρίου Γ. Π. πολιτικός μηχανικός, όσο και η μάρτυρας υπεράσπισης Α. Π. Α., υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιώνεται από τις εργασίες αυτές ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου και δη η υπέρβαση ως προς το ύψος μεταξύ των πλακών των ορόφων, παρά αποτελούν προσθήκη, καθόσον πρόκειται για επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και όχι για ενίσχυση αυτού. Για την αλλαγή επιπλέον του ύψους απαιτείται, σε σχέση με την έκδοση αναθεωρημένης άδειας, τροποποίηση της στατικής μελέτης! του κτιρίου, έκθεση αυτοψίας - επανέλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου με νέα δεδομένα, στοιχεία που υποβλήθηκαν προς έλεγχο με ημερομηνία 11-4-2012 (βλ. έλεγχο μελέτης στο οπίσθιο φύλλο της ...30-3-2011 αίτησης του πολιτικών ενάγοντος περί αναθεώρησης της οικ. Αδείας).

Στην περίπτωση δε προσθήκης επί του εν λόγω κτιρίου απαιτείται ειδική ρύθμιση, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται και από την υπουργική απόφαση δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε το κτίριο διατηρητέο (...), αρμόδιο για την έκδοση της οποίας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. Εν όψει τούτων η Πολεοδομία αρνήθηκε την έκδοση της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας (βλ. σχετ. υπ’ αριθμ. .../23-12-2011 έγγραφο) και παράλληλα ζήτησε την άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΕΚΑ, για το εάν δηλαδή απαιτείται ειδική ρύθμιση επί του εν λόγω κτιρίου ή εάν μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της αιτούμενης άδειας αναθεώρησης με μόνη την έγκριση της ΕΠΑΕ, η οποία (υπηρεσία) την παρέπεμψε στο .../2006 προγενέστερο έγγραφο της και ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου έκρινε ότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της και ότι χρήζει νομικής άποψης (υπ’ αριθμ. ...10-5-2011 και .../21-7-2011 έγγραφα). Μετά από προσφυγή που ασκήθηκε κατά της προαναφερομένης πράξης (.../23-12-2011) εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. .../5-3-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του πολιτικώς ενάγοντος και της συζύγου του, ακυρώθηκε με την αιτιολογία ότι "η ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ, η οποία έχει ουσιαστική και αποφασιστική αρμοδιότητα και εν προκειμένω η Δ/νση Πολεοδομίας που εκδίδει τις σχετικές διοικητικές πράξεις είναι υποχρεωμένη να συμπορεύεται προς τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ, ότι με την υπ’ αριθμό πρωτ., ...θέμα 12/30-4-2009 απόφαση της ΕΠΑΕ κατά τη λήψη της οποίας ελήφθησαν υπόψη νεότερα υποβληθέντα στοιχεία και οι επελθούσες μεταβολές η Επιτροπή απεφάνθη, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για αναστήλωση του εν λόγω διατηρητέου κτιρίου και όχι για προσθήκη κτίσματος σε αυτό, ότι κατά τον έλεγχο της αίτησης για τη χορήγηση αναθεώρησης της οικ. άδειας ...2003 η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Πειραιά έκανε παρεμπίπτοντα έλεγχο σε πράξη άλλης αρχής (ΕΠΑΕ) προβαίνοντας σε διαπιστώσεις διάφορες από εκείνες πόυ περιέχονται στην ανωτέρω απόφαση της ΕΠΑΕ καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της", κατά της οποίας έχει ασκηθεί η από 11-4-2014 και με αρ. πρωτ. ... αίτηση θεραπείας Μετά και την έκδοση της ανωτέρω .../5-3-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η Δ/νση Πολεοδομίας του Ν. Πειραιά κάλεσε τον πολιτικώς ενάγοντα για τη συνέχιση του ελέγχου, ο οποίος εισέτι εκκρεμεί, ενώ συνεχίστηκε η αλληλογραφία μεταξύ της υπηρεσίας αυτής και του ΥΠΕΚΑ με τα υπ’ αριθμ. .../9-9-13 και .../2013 έγγραφα, στο τελευταίο εκ των οποίων αναφέρεται ότι "δεν είναι νόμιμη η χορήγηση άδειας δόμησης σε περιπτώσεις προσθηκών (όπως αύξηση ύψους σε υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο, επέκταση υφισταμένου περιγράμματος κλπ) με μόνη τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (πρώην ΕΠΑΕ). Πλέον των ανωτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι από τη διακοπή των εργασιών επί του εν λόγω διατηρητέου κτιρίου το 2006 και έκτοτε έχουν συνταχθεί τρεις εκθέσεις αυτοψίας με αριθμό ...2006, ...2008 και ...2010, στην τελευταία εκ των οποίων αναφέρεται ως διαπίστωση η αυθαίρετη υπερύψωση πλάκας οροφής δώματος. Ο πολιτικώς ενάγων εν προκειμένω καταλογίζει στους κατηγορουμένους ότι δεν προχώρησαν στην έκδοση της αναθεωρημένης άδειας, ως όφειλαν, μετά την από το 2009 έγκριση της ΕΠΑΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Α’ 210) : "Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει α) ως προς τη σχέση και τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν γένει ορατά τμήματά του να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής, τόσο ως μεμονωμένο κτίριο ή εγκατάσταση όσο και σε σχέση με το οικοδομικό τετράγωνο, β) να εντάσσεται στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, ώστε στα πλαίσια των στόχων της οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Ο έλεγχος της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων ασκείται από την πολεοδομική υπηρεσία με βάση τη μελέτη της άδειας οικοδομής, που συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού στο στάδιο θεώρησης των σχεδίων του προελέγχου αν ζητηθεί, ή στο στάδιο της χορήγησης της άδειας οικοδομής. Στις κατηγορίες κτιρίων ή εγκαταστάσεων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ο έλεγχος ασκείται από την Ε.Π.Α.Ε.". Στην δε παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι "Οι Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που έχουν συσταθεί κατά το άρθρο 80 αρ. 4 του νδ 8/1973 (ΦΕΚ 124), μετονομάζονται σε Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.)" και ότι με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες των Ε.Π.Α.Ε. "και ειδικότερα οι κατηγορίες κτιρίων και εγκαταστάσεων, στα οποία ασκούν τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ...". Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διατάξεως (της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985) εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 31252/ 1530/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 482), η οποία στην παρ. 6 του άρθρου 1 προβλέπει ότι η Πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε. ασκεί έλεγχο στις παρακάτω περιπτώσεις: "α) Για μερική ή ολική κατεδάφιση, επισκευή, προσθήκη και κάθε είδους οικοδομική εργασία για κτήρια που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς ... Ο έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίος ακόμα και για κατασκευές ή εργασίες που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας" και στο άρθρο 3 με τίτλο Διαδικασία Ελέγχου Μελετών προβλέπει ότι "Ο έλεγχος των μελετών από τις ΕΠΑΕ ενεργείται σύμφωνα με τα παρακάτω: α) οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες διαβιβάζουν στις ΕΠΑΕ τις μελέτες ύστερα από έλεγχο πληρότητας και εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν ....η) οι μελέτες ελέγχονται από τις ΕΠΑΕ με βάση την αρχιτεκτονική άποψη που επέλεξε ο μελετητής και ο έλεγχος αφορά τη σωστή και ολοκληρωμένη έκφρασή της". Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με την ΥΑ .../26-7-1993 σαφώς προκύπτει ότι ι) επί επισκευών και για οποιαδήποτε εν γένει επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό επί του εν λόγω διατηρητέου απαιτείται α) έλεγχος πληρότητας και εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν με βάση τις υποβαλλόμενες μελέτες από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, β) έγκριση από την ΕΠΑΕ, κατόπιν υποβολής των σχετικών μελετών από την αρμόδια πολεοδομία, η οποία (ΕΠΑΕ) ελέγχει τις υποβαλλόμενες σε αυτήν μελέτες από αρχιτεκτονικής απόψεως ώστε η τελικώς εκδοθείσα άδεια από την πολεοδομία, ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ και οι σχετικές εγκριτικές πράξεις της επιτροπής αυτής, να αποτελούν μία σύνθετη διοικητική ενέργεια (ΣτΕ 494/2013 Νόμος) και ιι) επί προσθηκών επ’ αυτού (διατηρητέου) απαιτείται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο η οποία αποστέλλεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘ Εργων με γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ για ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 Περί Οικοδομικού Κανονισμού, εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει. Αντίθετα από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν προκύπτει αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΠΑΕ τόσο για τον πολεοδομικό όσο και για τον αρχιτεκτονικό έλεγχο και ως εκ τούτου υποχρέωση της πολεοδομίας να συμπορεύεται με τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ, όπως άλλωστε κατέθεσε περί τούτου και η μάρτυρας κατηγορίας Α. Π. Α., η οποία είχε διατελέσει Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής. Για το λόγο άλλωστε τούτο στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκε η ακόλουθη διαδικασία κατά την οποία παρατηρείται "συνύπαρξη" των δύο αυτών υπηρεσιών, χωρίς βέβαια να διαλάθει της προσοχής ότι υφίστανται δύο στάδια και δη : α) το στάδιο της έκδοσης της υπ’ αριθμ. ...21203 άδειας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή κατόπιν πολεοδομικού ελέγχου και έγκρισης από την ΕΠΑΕ και της ανάκλησης αυτής μετά από πολεοδομικό έλεγχο, απαιτούμενης και της έγκρισης της ΕΠΑΕ, ανάκληση η οποία ακυρώθηκε ως ελέχθη και β) το στάδιο της αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. ...2003 άδειας, με βάση νέα μελέτη κατά τα προαναφερόμενα, κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός έλεγχος με την έγκριση από την ΕΠΑΕ, εκκρεμούντος ακόμη του πολεοδομικού ελέγχου ως προς το εάν πληρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, εν όψει των νέων πλέον στοιχείων που υποβλήθηκαν σε αμφότερες τις υπηρεσίες με την εκ νέου αποτύπωση του κτιρίου το 2009, οπότε και περιήλθαν σε γνώση της πολεοδομίας νέα στοιχεία ως προς το ύψος του κτιρίου, τη μεταβολή του ύψους των ορόφων κλπ, όπως ελέχθη. Η κρίση δε αυτή, περί της "συνύπαρξης" δηλαδή, ενισχύεται και από το γεγονός ότι επί των σχεδίων αποτύπωσης που υποβλήθηκαν στην ΕΠΑΕ τόσο το 2002 όσο και το 2009 (κατόψεις και τομές 2002 και 2009) έχει τεθεί από αυτήν σφραγίδα στην οποία αναφέρεται ότι εγκρίνεται η μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις. Συνακόλουθα η αρμοδιότητα της κάθε μίας υπηρεσίας - επιτροπής (πολεοδομία - ΕΠΑΕ) δεν θέτει αυτοδικαίως εκ ποδών την άλλη. Στο σημείο δε αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι δεν τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής το επικαλούμενο από τον πολιτικώς ενάγοντα ΠΔ της 15/28 Απρ. 1988 (ΦΕΚ Δ’ 317-28-4-88 περί διατήρησης, επισκευής ή ανακατασκευής αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων) το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση του αρθρ. 32 ν. 1337/83, και έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση του από 5-3-20112 και με αριθμό πρωτ. ... εγγράφου του Ε Γ. Αποκεντρ. Διοίκησης, με το άρθρο 1 παρ. 2 του οποίου προβλέπεται ότι "Κάθε εργασία για την ανακατασκευή των στοιχείων της προηγουμένης παραγράφου, γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)....", καθόσον αυτό (ΠΔ) αφορά σε διατηρητέα κτίρια που έχουν κατεδαφιστεί από γεγονότα που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα ή κρίνονται κατεδαφιστέα ως επικίνδυνα και χρήζουν ανακατασκευής, επιχείρημα που συνάγεται από την παρ 5β του άρθρου 4 ΓΟΚ (1577/85), σύμφωνα με την οποία "Διατηρητέα κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί από γεγονότα που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα ή κρίνονται κατεδαφιστέα με πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμορρόπου οικοδομής, επανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της 15.4.1988 (ΦΕΚ 317 Δ)", περίπτωση που δεν συντρέχει εν προκειμένω, παρά ανακατασκευή, όπως αυτή ορίζεται στην παρ 5α του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την οποία "Ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ανακατασκευάζονται στην αρχική τους μορφή αν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή έχει κινηθεί γι’ αυτά η διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων με την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους ή στον οικείο δήμο ή κοινότητα της αιτιολογικής έκθεσης χαρακτηρισμού και βρίσκονται σε κατάσταση επικινδύνου ετοιμορροπίας και επιβάλλεται κατεδάφιση τους, εφόσον δεν υφίσταται η δυνατότητα άμεσης αποσόβησης του κινδύνου με ηπιότερα μέτρα, όπως αντιστηρίξεις, υποστηλώσεις, επισκευές, μερικές κατεδαφίσεις. Η ανακατασκευή γίνεται βάσει λεπτομερούς μελέτης αποτύπωσης και φωτογραφικής και κάθε άλλης δυνατής τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης που απαιτείται πριν από την υλοποίηση των μέτρων που επιβάλλονται από το σχετικό πρωτόκολλο επικινδύνου ετοιμορροπίας και κατεδάφισης του κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 13/22.4 1929 (ΦΕΚ 153 Α") "περί επικινδύνων οικοδομών". Στη μελέτη αποτύπωσης προσδιορίζονται και όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη ή τμήματα του κτιρίου που φέρουν γλυπτικό ή επίπλαστο διόκοσμο και τα οποία διασώζονται κατά την κατεδάφιση για να χρησιμοποιηθούν στην ίδια θέση ή ως πρότυπα στην ανακατασκευή του κτιρίου. Η ανακατασκευή εγκρίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του" (βλ. σχετ. ΓνΝΣΚ 172/2007 Νόμος). Με βάση τα ανωτέρω το Δικαστήριο άγεται στο συμπέρασμα ότι α) το Διοικητικό δικαστήριο δεν αποφάνθηκε τελεσίδικα επί της δέσμιας ή μη αρμοδιότητας της ΕΠΑΕ, επί της κρίσης ότι το εν λόγω κτίριο δεν χρήζει ειδικής ρύθμισης και επί της ύπαρξης ή μη πολεοδομικών αυθαιρεσιών, παρά μόνο επί της τηρούμενης διαδικασίας επί της ανάκλησης της οικ. άδειας, που προϋποθέτει και την έγκριση sr\Q ΕΠΑΕ, εφόσον η επιτροπή αυτή είχε αποφανθεί και επί της εκδόσεως της αδείας, με το διατακτικό της οποίας συμμορφώθηκαν πλήρως οι κατηγορούμενοι κατά τα προαναφερόμενα β) όταν εκδόθηκε η απόφαση αυτή δεν είχαν διαπιστωθεί οι κατά τα ανωτέρω επεμβάσεις (προσθήκη κατά την πολεοδομία), οι οποίες προέκυψαν κατόπιν σύνταξης των κατόψεων και τομών το έτος 2009, λόγος για τον οποίο άλλωστε κρίθηκε ότι το διατηρητέο δεν έχρηζε ειδικής ρύθμισης κατά το χρόνο έκδοσης της ...2003 άδειας, γ) πλην της έγκρισης της ΕΠΑΕ απαιτείται και πολεοδομικός έλεγχος για τη διαπίστωση πολεοδομικών τυχόν αυθαιρεσιών, δ) η προσθήκη που αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. ...10-5-2011 έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ δεν αποτελεί εφεύρημα των κατηγορουμένων για την ταλαιπωρία του μηνυτή, αλλά πρόκειται για διαπίστωση που προέκυψε στην πορεία, ε)οι κατηγορούμενοι απευθύνθηκαν στο ΥΠΕΚΑ με το ανωτέρω έγγραφο εν όψει της ιδιαιτερότητας του θέματος και της εύλογης αμφιβολίας για τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, της αναθεώρησης δηλαδή της οικοδομικής άδειας με μόνη την έγκριση της ΕΠΑΕ ή της μη αναθεώρησης αυτής, λόγω των υφισταμένων πολεοδομικών παραβάσεων και της μη ολοκλήρωσης του πολεοδομικού ελέγχου, αλλά και εν όψει του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την αναστήλωση του εν λόγω κτιρίου κατά τις προβλεπόμενες για τα διατηρητέα κτίρια διατάξεις προς διατήρηση του συνόλου του οικισμού της ...ς σε ισορροπία, λαμβανομένων επι πλέον υπόψη και των αντικρουόμενων απόψεων των υπηρεσιών που αναμείχθηκαν στην επίλυση του ζητήματος, καθώς και της ασάφειας ως προς τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, όπως αυτή διαφαίνεται από τις γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Πειραιώς σε σχέση και με το .../14-3-2013 έγγραφο της ,στ)δεν αποδείχθηκε οιαδήποτε σχέση μεταξύ της καταγγέλλουσας εταιρείας’ ‘ ...’ ‘ και των κατηγορουμένων, ούτε και πρόθεση εξυπηρέτησης αυτής με αντίστοιχη ζημία του πολιτικώς ενάγοντα , όπως τούτο προκύπτει κατά κύριο λόγο από τη με αρ. πρωτ. .../6-12-2006 καταγγελία της που στρέφεται και κατά της ιδίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιώς και τις αιτήσεις που αυτοβούλως υπέβαλε ενώπιον των αρμοδίων οργάνων σε βάρος του πολιτικώς ενάγοντα για την προάσπιση των δικών της συμφερόντων.

Συνεπώς οι κατηγορούμενοι δεν παρέβησαν το καθήκον τους με τη μη αναθεώρηση της υπ’ αρ. ...2003 οικοδομικής αδειας ...’ ‘ Με το διατακτικό του κήρυξε αθώους αυτούς του ότι:’ ‘ ....από κοινού με την ιδιότητα τους , ο μεν πρώτος ως Διευθυντής της Πολεοδομίας Πειραιά, ο δεύτερος ως Προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης και Οικοδομικών Αδειών Πειραιά και ο τρίτος ως πολιτικός μηχανικός του τμήματος οικοδομικών αδειών της ανωτέρω Πολεοδομίας, από κοινού, αν και είναι υποχρεωμένοι δυνάμει του αρ. 1 Ν. 3068/2002 να συμμορφώνονται χωρίς καθυστερήσεις με τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τους αυτής για την εκτέλεση των αποφάσεων, και αν και υποχρεωμένοι να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια είναι αντίθετη με όσα κρίθηκαν από τα Δικαστήρια και τις αρμόδιες προϊστάμενες Διοικητικές Αρχές που κρίνουν επί προσφυγών κατά των αποφάσεων και των πράξεών τους, εντούτοις, αυτοί δεν προέβησαν στην αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. ...2003 οικοδομικής άδειας που είχε εκδώσει ο τρίτος κατηγορούμενος, με αντικείμενο την αναστήλωση του νεοκλασικού κτιρίου και την ανακατασκευή του δώματος, ιδιοκτησίας του εγκαλούντος Β. Μ. και της συζύγου του, επί της οδού ..., το οποίο είχε κριθεί διατηρητέο ήδη από το έτος 1993, αν και όφειλαν να έχουν πράξει τούτο, και με τον τρόπο αυτό παρέβησαν το υπηρεσιακό τους καθήκον. Ειδικότερα αν και ήδη από τον Οκτώβριο 2008 εκδόθηκε η 1662/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθμ. .../20.12.2006 προγενέστερη απόφαση της Πολεοδομίας Πειραιά (περί ανάκλησης της οικοδομικής άδειας) και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να αποστείλει το φάκελο στην Ε.Π.Α.Ε., η οποία θα κρίνει κατά πόσο το υπό αναστήλωση κτίριο ανταποκρίνεται στα μορφολογικά στοιχεία του διατηρητέου κτιρίου, καθώς και το κατά πόσο τυχόν μεταβολές (θέση ακαλύπτου χώρου, εμβαδόν, ύψος και επιφάνεια της κατασκευής στο δώμα του υπό αναστήλωση κτιρίου) επηρεάζουν ή όχι τα στοιχεία αυτά, οι κατηγορούμενοι, αν και ανέπεμψαν υποχρεωτικά το φάκελο στην Ε.Π.Α.Ε., αφού πρώτα οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι εξέδωσαν την υπ’ αριθμ. .../19.12.2008 απόφαση περί ανάκλησης της προγενέστερης υπ’ αριθρ .../20.12.2006 απόφασης, και αν και η Ε.Π.Α.Ε δυνάμει της υπ’ αριθμ....2009 απόφασής της ενέκρινε την πρόταση αναστήλωσης του διατηρητέου κτιρίου, θεωρώντας ότι τα νέα στοιχεία και οι τυχόν επελθούσες μεταβολές δεν αλλοιώνουν τα μορφολογικά στοιχεία του διατηρητέου κτιρίου και δεν επηρεάζουν αρνητικά την εναρμονισμένη του σχέση με άλλα όμορα ακίνητα, δεδομένου ότι ο συνολικός όγκος του κτιρίου εναρμονίζεται πλήρως στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να διατηρείται η έννοια του αξιόλογου παραδοσιακού συνόλου, εντούτοις, οι κατηγορούμενοι μετά ταύτα δεν αναθεώρησαν την οικοδομική άδεια του εγκαλούντος, κατά παράβαση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος.

Περαιτέρω, στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι αντί να αναθεωρήσουν την υπ’ αριθμ. ...2003 οικοδομική άδεια, απηύθυναν οι δύο πρώτοι, χωρίς να έχουν δικαίωμα προς τούτο, το υπ’ αριθμ. ...10.5.2011 έγγραφο τους προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με την αιτιολογία, δήθεν, ότι για το συγκεκριμένο κτίσμα απαιτείται ειδική ρύθμιση, ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι ορθό, δεδομένου ότι η Ε.Π.Α.Ε ήδη είχε κρίνει ότι τα νέα στοιχεία και οι μεταβολές του κτιρίου δεν επηρεάζουν το μορφολογικό και αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα, και γι’ αυτό το ΥΠΕΚΑ δυνάμει του υπ’ αριθμ. .../21.7.2011 εγγράφου του απάντησε ότι η Πολεοδομία Πειραιά πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και ότι η υπηρεσία τους δεν είναι αρμόδια να αποφανθεί ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της απόφασης. Τέλος οι κατηγορούμενοι μετά ταύτα, ούτε τότε αναθεώρησαν την προαναφερόμενη οικοδομική άδεια, αλλά αντίθετα άπαντες οι κατηγορούμενοι εξέδωσαν την υπ’ αριθμ. .../23.12.2011 πράξη τους, με την οποία απέρριψαν το αίτημα του εγκαλούντος για αναθεώρηση της οικοδομικής του άδειας, απόφαση όμως που την εξέδωσαν κατά παράβαση του καθήκοντος τους, γι’ αυτό άλλωστε και ακυρώθηκε μετά από προσφυγή που άσκησε ο εγκαλών ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος την ακύρωσε με την υπ’ αριθμ. .../5.3.2012 απόφαση του. Στις ενέργειες τους αυτές προέβησαν οι κατηγορούμενοι παραβαίνοντας με πρόθεση το καθήκον της υπηρεσίας τους, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση όφειλαν να αναθεωρήσουν την οικοδομική άδεια του εγκαλούντος να συμμορφωθούν με την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση και να μην προβάλλουν εμπόδια στην αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας αρνούμενοι τελικά να την αναθεωρήσουν, πλην όμως αυτοί δεν τέλεσαν το καθήκον τους, με σκοπό να βλάψουν τον εγκαλούντα, ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά από τις πράξεις και παραλείψεις των κατηγορουμένων." Κατά της αποφάσεως αυτής, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς, άσκησε την υπ’ αρ. 671/2014 έφεση του, για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, προκειμένου, γενομένης αυτής τυπικά δεκτής να ερευνηθεί σε δεύτερο βαθμό η σε βάρος των πρωτοδίκως αθωωθέντων κατηγορουμένων κατηγορία, με το ακόλουθο περιεχόμενο’ ‘ το δικαστήριο εκτιμώντας λανθασμένα τα προκύψαντα αποδεικτικά μέσα ήχθη σε αθωωτική απόφαση, για τους Σ. Δ. του Ε., Λ. Α. του Χ., και Γ. Κ. του Δ., άπαντες υπαλλήλων της Πολεοδομίας Πειραιά, για την πράξη της παράβασης καθήκοντος από κοινού ...., που φέρεται ότι τέλεσαν στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Οκτώβριο του έτους 2008 μέχρι και το έτος 2013, ενώ αν γινόταν δικαία και ορθή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων το ανωτέρω δικαστήριο όφειλε να καταδικάσει τους ως άνω κατηγορουμένους για την αποδιδομένη σ’ αυτούς πράξη και να τους επιβάλλει την ανάλογη ποινή. Αναλυτικότερα ενώ κατά το κατηγορητήριο ο Σ. Δ., ως διευθυντής της Πολεοδομίας Πειραιώς, ο Λ. Α. ως προϊστάμενος του τμήματος δόμησης και οικοδομικών αδειών Πειραιώς, και ο Γ. Κ. ως πολιτικός μηχανικός του τμήματος αδειών της ως άνω Πολεοδομίας, απεδείχθη από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων που εισφέρθηκαν από την προδικασία αλλά και προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία καθώς και τις μαρτυρικές καταθέσεις που δόθηκαν στο ακροατήριο ότι είχαν εκ του νόμου 3068/2002 (άρθρο 1) ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να συμμορφωθούν χωρίς καθυστέρηση με δικαστική απόφαση και να προβούν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τους αυτής για την εκτέλεση της απόφασης, προσέτι να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη με όσα κρίθηκαν από τα δικαστήρια και τις αρμόδιες προϊστάμενες διοικητικές αρχές που κρίνουν επί προσφυγών κατά των αποφάσεων και των πράξεων τους, παρά ταύτα δεν προέβησαν στην αναθεώρηση της υπ’ αρ. ...2003 οικοδομικής αδείας που είχε εκδώσει ο τρίτος εκ των ανωτέρω κατηγορουμένων, με αντικείμενο την αναστήλωση του νεοκλασικού κτιρίου και την ανακατασκευή του δώματος, ιδιοκτησίας του πολιτικώς ενάγοντος Β. Μ. και της συζύγου του, επί της οδού ..., το οποίο είχε κριθεί διατηρητέο ήδη από το έτος1993, παραβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα με σκοπό να βλάψουν τον ανωτέρω πολιτικώς ενάγοντα, ο οποίος και υπέστη μεγάλη οικονομική ζημία από τις πράξεις και παραλείψεις των κατηγορουμένων υπαλλήλων της Πολεοδομίας Πειραιώς. Οι κατηγορούμενοι παρά την ύπαρξη της υπ’ αρ. 1662/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αρ. .../20-12-2006 απόφαση της Πολεοδομίας για ανάκληση της οικοδομικής αδείας, και διατάχθηκε η αναπομπή από τη διοίκηση τα υπόθεσης στην επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ), αντίθετα αντί να αναθεωρήσουν την επίμαχη οικοδομική άδεια δεδομένου, ότι ήδη η ΕΠΑΕ είχε κρίνει ότι τα νέα στοιχεία και οι μεταβολές του κτιρίου δεν επηρεάζουν το μορφολογικό και αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα, (λόγος για τον οποίο και το ΥΠΕΚΑ είχε ζητήσει τη συμμόρφωση με την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου), ζήτησαν ειδική ρύθμιση ως μη όφειλαν και απέρριψαν το αίτημα αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, ενέργεια που ακυρώθηκε μετά από προσφυγή από τον γενικό γραμματέα της περιφέρειας με την υπ’ αρ. .../5-3-2012 απόφασή του. Οι κατηγορούμενοι, αρχήθεν γνώριζαν ότι η ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ, η οποία έχει ουσιαστική και αποφασιστική αρμοδιότητα, και εν προκειμένω η διεύθυνση της Πολεοδομίας Πειραιώς που εκδίδει τις σχετικές διοικητικές πράξεις, είναι υποχρεωμένη να συμπορεύεται με τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ προσέτι ότι με την υπ’ αρ. ...Θέμα ...30-4-2009, απόφαση της τελευταίας κρίθηκε ότι πρόκειται για αναστήλωση του εν λόγω διατηρητέου κτιρίου, και όχι για προσθήκη κτίσματος σ’ αυτό, τέλος ότι κατά τον έλεγχο της αίτησης για τη χορήγηση αναθεώρησης της υπ’ αρ. ...2003 οικοδομικής αδείας η διεύθυνση Πολεοδομίας Πειραιώς προέβη σε παρεμπίπτοντα έλεγχο σε πράξη άλλης αρχής (ΕΠΑΕ) προβαίνοντας σε διαπιστώσεις διάφορες από εκείνες που περιέχονται στην ανωτέρω απόφαση της ΕΠΑΕ , καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της. Οι κατηγορούμενοι απεδείχθη πέραν πάσης αμφισβητήσεως ότι γνώριζαν ότι παραβαίνουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα (αρκούσε άλλωστε απλή ανάγνωση του π.δ. 15-4-1988), γεγονός άλλωστε που επιβεβαιώθηκε και από την προϊσταμένη αρχή τους, επιπρόσθετα ότι είχαν υποχρέωση να εφαρμόσουν την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και ότι με τις ενέργειες τους είχαν υποχρέωση να αποκαταστήσουν την παράνομη κατάσταση που με την ανάκληση της αδείας προκάλεσαν στον πολίτη και νυν πολιτικώς ενάγοντα, ενέργεια στην οποία άλλωστε μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί η διεύθυνση Πολεοδομίας Πειραιώς’ ‘ .Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, Τριμελές Εφετείο(Πλημμελημάτων) Πειραιώς, στο οποίο εισήχθη η υπόθεση για εκδίκαση, με την υπ’ αρ. 1055/2015 απόφαση του, απέρριψε την έφεση αυτή ως απαράδεκτη, με την αιτιολογία ότι:’ ‘ δεν αναφέρονται σ’ αυτήν συγκεκριμένες ουσιαστικές και νομικές πλημμέλειες που αποδίδονται σ’ αυτήν, ούτε αντικρούονται οι παραπάνω παραδοχές του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου με αναφορά σε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα από την αξιολόγηση και εκτίμηση των οποίων να προκύπτει η αντίθετη άποψη του εκκαλούντος Εισαγγελέα σχετικά με την ενοχή των κατηγορουμένων. Η εκκαλούμενη απόφαση με εκτενές και αναλυτικό σκεπτικό, κατέληξε στην κρίση περί της αθωότητας αυτών, με βάση συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και αφού έκρινε ότι δεν έχει εφαρμογή στην ένδικη περίπτωση το Π.Δ/γμα της 15/28-4-1988, με το άρθρο 1 αρ. 2 του οποίου προβλέπεται ότι κάθε εργασία για την ανακατασκευή των αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων, γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ) δεδομένου ότι αυτό(ΠΔ) αφορά σε διατηρητέα κτίρια που έχουν κατεδαφισθεί από γεγονότα που οφείλονται σε ανωτέρα βία, περίπτωση που δεν συντρέχει όπως έκρινε στη ένδικη οικοδομή. Με την κρινόμενη έφεση δεν αντικρούονται οι συλλογισμοί του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ούτε αξιολογούνται τα προσαχθέντα αποδεικτικά μέσα, αλλά γίνεται αόριστη επίκληση των αποδείξεων και στην ουσία επαναλαμβάνεται σχεδόν κατά λέξη το κατηγορητήριο.’ ‘ Πράγματι, με το προπαρατεθέν περιεχόμενο η έφεση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς δεν περιέχει την απαιτούμενη κατά την έννοια του άρθρου 486 παρ.3 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, διότι δεν εκτίθενται σ' αυτή συγκεκριμένες πλημμέλειες της εκκαλουμένης αποφάσεως ούτε πραγματικά περιστατικά, που να οδηγούν σε καταφατική για την ενοχή των κατηγορουμένων δικαιοδοτική κρίση, αφού, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, δεν αρκεί για την αιτιολόγηση αυτής η παράθεση μόνο των αποδεικτικών στοιχείων και η επίκληση εσφαλμένης εκτιμήσεως τούτων. Ειδικότερα, με την έφεση αυτή, που το περιεχόμενο της αποτελεί κατά λέξη επανάληψη του εις βάρος των αναιρεσειβλήτων κατηγορητηρίου, όπως τούτο, σε σχέση με την προεκτεθείσα αξιόποινη πράξη αποτυπώνεται στο διατακτικό της εκκαλούμενης απαλλακτικής αποφάσεως: α)δεν αιτιολογείται ειδικά σε ποια συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα και ποιους πραγματικούς συλλογισμούς θεμελιώνεται η αντικειμενική υπόσταση αυτής, με αντίκρουση των αποδεικτικών μέσων και των πραγματικών συλλογισμών, βάσει των οποίων το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατέληξε στις παραδοχές ότι:’ ‘ 1. η Πολεοδομική Αρχή Πειραιώς, δια των δύο πρώτων κατηγορουμένων, εξέδωσε την υπ’ αρ. .../19-12-2008 απόφαση περί ανακλήσεως της προγενέστερης απόφασης και ενέπεμψε την υπόθεση στην ΕΠΑΕ συμμορφούμενη με το διατακτικό της υπ’ αρ. 1668/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να εγκριθεί από αυτήν (ΕΠΑΕ) και η ανακλητική της οικοδομικής αδείας πράξη της Πολεοδομίας Πειραιώς, 2. δεν προέβη στην αναθεώρηση της υπ’ αρ. ...2003 οικοδομικής άδειας, που είχε αναθεωρηθεί με την υπ’ αρ. 71/2005 απόφαση, ως αιτήθηκε ο πολιτικώς ενάγων με την υπ’ αρ. πρωτ. .../30-3-2011 αίτηση του, διότι διαπιστώθηκαν-στις νέες μελέτες και στοιχεία που προσκόμισε - υπερβάσεις καθ’ ύψος (προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο), που δεν ενέπιπταν στην έννοια της αναστήλωσης, για την οποία εκδόθηκε η άδεια αυτή, αλλά επρόκειτο για επέμβαση στον φέροντα οργανισμό και όχι για ενίσχυση του, 3) ότι επειδή η ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου εγκρίνεται με απόφαση Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας (ΥΠΕΚΑ), εν όψει της ιδιαιτερότητας του θέματος και της εύλογης αμφιβολίας για τις ενδεικνυόμενες ενέργειες της αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας απευθύνθηκαν και ζήτησαν την άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ και όχι για την ταλαιπωρία του πολιτικώς ενάγοντος 4)ότι και μετά την έγκριση του αρχιτεκτονικού ελέγχου από την ΕΠΑΕ, εκκρεμεί εισέτι ο πολεοδομικός έλεγχος ως προς το εάν πληρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, γεγονός που ενισχύεται από το ότι επί των σχεδίων που υποβλήθηκαν στην ΕΠΑΕ τόσο το έτος 2002 όσο και το έτος 2009 , που περιήλθαν σε γνώση της πολεοδομίας νέα στοιχεία ως προς το ύψος του κτιρίου , έχει τεθεί η σφραγίδα όπου αναφέρεται από την ΕΠΑΕ ότι, εγκρίνεται με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις, 5) ότι για την οικοδομή αυτή ,δεν ισχύει το Π.Δ/γμα της 15/28-4-1988, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 32ν. 1337/1983, με βάση το οποίο ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατόπιν προσφυγής του πολιτικώς ενάγοντος και της συνιδιοκτήτριας συζύγου του, ανακάλεσε την σχετική πράξη της Πολεοδομίας Πειραιώς, με την οποία η τελευταία αρνήθηκε την αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, διότι αυτό αφορά μόνο διατηρητέα κτίρια που έχουν κατεδαφισθεί από γεγονότα ανωτέρας βίας, προϋπόθεση που δεν συνέτρεχε για το επίμαχο κτίριο,6) ότι δεν αποδείχθηκε οιαδήποτε σχέση, μεταξύ των κατηγορουμένων και της καταγγέλλουσας εταιρείας με την επωνυμία ‘ ‘ ...’ ‘ , ούτε και πρόθεση εξυπηρετήσεως αυτής με αντίστοιχη ζημία του πολιτικώς ενάγοντος, όπως τούτο προκύπτει κατά κύριο λόγο από την με αρ. πρωτ. .../6-12-2006 καταγγελία της, που στρέφεται και κατά της ιδίας της διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιώς, και τις αιτήσεις που αυτοβούλως υπέβαλλε ενώπιον των αρμοδίων οργάνων σε βάρος του πολιτικώς ενάγοντος προς προάσπιση των ιδίων αυτής συμφερόντων, β)από ποια ειδικότερα αποδεικτικά μέσα και πραγματικούς συλλογισμούς αποδεικνύεται ο υπερχειλής δόλος αυτών, προς αντίκρουση της προαναφερθείσας υπό στοιχ. 6, ως άνω, παραδοχής της εκκαλουμένης αποφάσεως. Οι ανωτέρω -προς αντίκρουση παραδοχές του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου -συνιστούσαν κατά το κατηγορητήριο τις πράξεις και παραλείψεις που θεμελίωναν την αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος των αναιρεσειβλήτων-κατηγορουμένων. Το δευτεροβάθμιο επομένως δικαστήριο της ουσίας, που απέρριψε την έφεση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, κατά της υπ’ αρ. 3112-3341/2014 αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, ως απαράδεκτη, και δεν προχώρησε στην κατ’ ουσία έρευνα της υποθέσεως, ορθά εφάρμοσε την διάταξη του άρθρου 486 παρ. 3 ΚΠΔ. Συνακόλουθα, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας, (άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η! ΚΠΔ), με τον μοναδικό λόγο της οποίας υποστηρίζονται τα αντίθετα στην κρινόμενη αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία ως εκ τούτου είναι αβάσιμη και απορριπτέα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ’ αριθ....2016 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 1055/2015 αποφάσεως του Τριμελούς (Εφετείου) Πλημμελημάτων Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2016. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.Π. 169/2017

Σχόλια