ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Το θεμιτό της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη 
Συναινετικο Διαζυγιο
Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο απλούστερος, οικονομικότερος και ταχύτερος τρόπος λύσης ενός γάμου τον οποίο πρέπει να εξετάζει πρωταρχικά κάθε δικηγόρος οικογενειακού δικαίου. Οι δύο σύζυγοι συναινούν στη διάσπαση και στην επίλυση των μεταξύ τους ζητημάτων..
(επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία, διατροφή, κοινή περιουσία κα.).

Δυνάμει του άρθρου 1438 ΑΚ ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το συναινετικο διαζυγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν συντρέχουν μία σειρά από προϋποθέσεις.

Οι τύποι διαζυγίου είναι κατ’ αρχήν δύο, το συναινετικο διαζυγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτατη και έχει το χαμηλότερο κόστος ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζονται πολλές άλλες εκκρεμότητες (επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία).

Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για έκδοση συναινετικού διαζυγίου.
Συναινετικο Διαζυγιο

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο τρόπος λύσης του γάμου που κατ’ αρχήν κάθε δικηγόρος πρέπει να συστήνει στα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον τα τελευταία είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν αμφότερα σε λύση του γάμου τους, διότι μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατό να επιτευχθεί μία λύση, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων και να ικανοποιεί αμφότερους τους συζύγους χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις. Ωστόσο η διαδικασία αυτή απαιτεί ώριμη σκέψη από πλευράς των συζύγων και προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλει κατ’ αρχήν να οδηγήσει τους συζύγους ο δικηγόρος. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι ότι ο δικηγόρος με μία δικαστηριακή διαδικασία επιτυγχάνει τη ρύθμιση όλων των οικογενειακών θεμάτων, ακόμη και του ίδιου του γάμου.

Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο, μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και ονομάζεται συναινετικο διαζυγιο. Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο διάζευξης, που χαρακτηρίζεται από έντονη τυπικότητα, ακριβώς επειδή ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών και των κινήτρων των συζύγων εκφεύγει από τον έλεγχο του δικαστή. Με τις νέες μάλιστα νομοθετικές ρυθμίσεις η όλη διαδικασία για έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτατη και πιο οικονομική, δεδομένου ότι έχει επέλθει ουσιώδης απλούστευσή της.

Ο νέος νόμος «περί δίκαιης δίκης και εύλογης διάρκειας αυτής» (υπ’ αριθμ. 4055/2012), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 2η Απριλίου 2012, έχει απλουστεύσει αρκετά τη διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, επιταχύνοντας τον χρόνο έκδοσής του, αφού κατήργησε τη διαδικασία των δύο συζητήσεων που ίσχυε μέχρι τούδε, καθιερώνοντας πλέον τη μία και μοναδική συζήτηση της αίτησης συναινετικού διαζυγίου στο ακροατήριο.

Δηλαδή πλέον κατατίθεται αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο επί της οποίας ορίζεται πλέον μόνο μία δικάσιμος και εν συνεχεία εκδίδεται εντός περίπου δύο μηνών μόνο μία δικαστική απόφαση. Η τελευταία μάλιστα με τον νέο νόμο αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. Τέλος, με τον νέο νόμο η λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο προϋποθέτει ελάχιστη διάρκεια ισχύος του γάμου ενός εξαμήνου και όχι ενός έτους που ίσχυε μέχρι τούδε.

Προϋποθέσεις για τη συναινετική λύση ενός γάμου είναι μεταξύ των άλλων η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας διάζευξης των συζύγων, η ύπαρξη κοινής αίτησης περί λύσεως του γάμου τους, η τήρηση ορισμένης διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου (η δήλωση της συμφωνίας των συζύγων περί λύσεως του γάμου σε μία συνεδρίαση), η συγκεκριμένη χρονική διάρκεια του υφιστάμενου γάμου, η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας των συζύγων  για τα τέκνα (εάν υπάρχουν) και δη για την επιμέλεια και επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων, κ.α.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι η βέλτιστη λύση για όσους επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους, δεδομένου ότι με μία διαδικασία (αυτή της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου) ρυθμίζονται αυτομάτως τα εξής θέματα: η λύση του γάμου, η επιμέλεια τυχόν ανηλίκου τέκνου ή τέκνων, η επικοινωνία του έτερου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο και δυνητικά το ζήτημα της διατροφής του ανηλίκου τέκνου.

Ειδικότερα, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου απαιτείται η υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη (συζύγους-γονείς) ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο θα ορίζεται ρητά ποιος εκ των δύο γονέων θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου και πώς θα επικοινωνεί ο άλλος γονέας (που δεν έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου) μ’ αυτό. Όρος διατροφής του ανηλίκου τέκνου δεν απαιτείται εκ του νόμου να συμπεριλαμβάνεται, ωστόσο προς αποφυγή έτερων δικαστικών αγώνων ένας τέτοιος όρος σκόπιμο είναι να προστίθεται. Σε διαοφρετική περίπτωση, η δικαστηριακή διαδικασία που ακολουθείται για να ρυθμιστεί το ζήτημα της διατροφής είναι η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δια της οποίας ο ασκών την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ζητά την προσωρινή επιδίκαση διατροφής για λοαγραισμό του ανηλίκου τέκνου.

συναινετικο διαζυγιο

Η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:

1.Αρχικά υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη (σύζυγοι) δηλώνουν ρητά την επιθυμία τους να λύσουν τον γάμο τους συναινετικά. Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, τότε στο ίδιο συμφωνητικό μπορούν και πρέπει να συμπεριληφθούν όροι επιμέλειας και επικοινωνίας που αφορούν το ανήλικο τέκνο (όπως προαναφέρθηκαν).

2.Στη συνέχεια κατατίθεται αίτηση συναινετικού διαζυγίου στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και λαμβάνεται ημερομηνία δικασίμου.

3.Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη (σύζυγοι) δεν επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στο ακροατήριο την ημέρα της δικασίμου, έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν ένα ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο, δια του οποίου θα δίνουν την πληρεξουσιότητα στον/η δικηγόρο της επιλογής τους να παραστεί αντ’ αυτών στη δίκη και να τους εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση του συναινετικού τους διαζυγίου. Το εν λόγω ειδικό πληρεξούσιο μπορεί να είναι κοινό για αμφότερα τα μέρη και χωριστό για κάθε ένα απ’ αυτά.

4.Στη συνέχεια εκδικάζεται το συναινετικό διαζύγιο την ημέρα της ορισθείσης δικασίμου. Ο/η εντολοδόχος δικηγόρος για την εκδίκασή του χρειάζεται να έχει στα χέρια του μία ληξιαρχική πράξη γάμου και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τα δύο αυτά έγγραφα απαιτείται να έχουν εκδοθεί πρόσφατα από τα ΚΕΠ ή από τον Δήμο (τουλάχιστον εντός του τελευταίου εξαμήνου).

5.Μέσα στους επόμενους μήνες από την εκδίκαση του συναινετικού διαζυγίου δημοσιεύεται η δικαστική απόφαση που κάνει δεκτή την αρχική αίτηση.

6.Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα, η οποία εφόσον έχει προηγηθεί η σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου σε συμβολαιογράφο γίνεται ερήμην των μερών από τον/τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Διαφορετικά απαιτείται η παρουσία των συμβαλλομένων μερών στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

7.Μόλις γίνει η παραίτηση από τα ένδικα μέσα, σε περίπτωση που ο γάμος είναι θρησκευτικός βγαίνει η εισαγγελική παραγγελία περί λύσεως του γάμου, την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη την προσκομίζουν στην κατά τόπον αρμόδιο Μητρόπολη (με βάση τον Ιερό Ναό τέλεσης του νόμιμου θρησκευτικού γάμου), απ’ όπου λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό περί «πνευματικής» λύσεως του γάμου καθώς και ένα πιστοποιητικό περί τελέσεως νέου γάμου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται εφάπαξ, γι’ αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάνονται.

8.Σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη προσκομίζουν τα έγγραφα περί παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα στο κατά τόπον αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου καταχωρείται η λύση του γάμου τους.
συναινετικο διαζυγιο
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:ΦΓΦΔΓΗ

δικαιολογητικά για συναινετικό διαζύγιο
ΠΗΓΗ:http://www.ntova.gr

Σχόλια