ΕιρΑθ (ΠροσΔιατ) 25.7.2013 Προσωρινή διαταγή – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Μη καταγγελία σύμβασης καταναλωτικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013ΕιρΑθ (ΠροσΔιατ) 25.7.2013
Προσωρινή διαταγή – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Μη καταγγελία σύμβασης καταναλωτικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου -.

Αίτηση άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Σύμβαση καταναλωτικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου. Παρακράτηση κυριότητας του αυτοκινήτου εκ μέρους της Τράπεζας. Προσωρινή διαταγή για αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της...
πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγγελίας της σύμβασης δανείου.

 
              ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
                  ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΗΝΑ


Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας με αριθμό κατάθεσης 3818/2013 αίτησης την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγγελίας της επίδικης σύμβασης , με την υποχρέωση καταβολής ποσού 50 ευρώ μηνιαίως, που θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός από 1/8/2013, συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.


                               Αθήνα 25/7/2013

                                  Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Σχόλια