ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ - επιμέλεια ανηλίκου 1513 ΑΚ με απόφαση ενώ υπάρχει συμφωνία επιμέλειας που επικυρώθηκε με απόφαση συναινετικού διαζυγίου.τοπική αρμοδιότητα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΑΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΩΓΗ (τακτική επιμέλειας ανηλίκου 1513ΑΚ μετά το διαζύγιο)..

+++++
 ΚΑΤΑ
 +++ κατοίκου Καρδίτσας
 Καρδίτσα 15/2/2014
           Με τον εναγόμενο, τελέσαμε νόμιμο γάμο κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Καρδίτσα την +++ εκ του οποίου αποκτήσαμε ένα ανήλικο εισέτι τέκνο, ήτοι τον+++, γεννηθέντα την +++, διαμέναμε δε σε κοινή στέγη στην Καρδίτσα
          Ο γάμος μας λύθηκε με την με αρ. +++ αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, μετά από κοινή μας αίτηση συναινετικού διαζυγίου.
          Κατά την συζήτηση αυτής, προσκομίσαμε σχετικά με την επιμέλεια του τέκνου μας το από ++ ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μας με βάση το οποίο η επιμέλεια του τέκνου μας ανατέθηκε αποκλειστικά σε μένα. Το δε δικαστήριο με την ανωτέρω απόφασή του επικύρωσε την ανωτέρω συμφωνία μας σχετικά με την επιμέλεια του ανηλίκου κατ` 1441 ΑΚ
          Έκτοτε πράγματι ασκώ αδιάκοπα την γονική μέριμνα αυτού, τούτο δε διέμενε μαζί μου, αρχικώς επι της οδού ++ στην Καρδίτσα, ενώ από το καλοκαίρι του 2013 που λόγω του επαγγέλματός μου ως εκπαιδευτικού μετατέθηκα, διαβιούμε μόνιμα στην ανωτέρω δ/νση άλλης πόλης στην +++, όπου και ενεγράφη στο 8ο Δημοτικό σχολείο και παρακολουθεί τα μαθήματά του της Β` τάξης ανελλιπώς.
          Ο αντίδικος μετά το διαζύγιό μας, τέλεσε νέο γάμο++++ εκ του οποίου απέκτησε νέο τέκνο και διαβιοί με την νέα του οικογένεια στην +++
          Εν τούτοις, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης που επικύρωσε την συμφωνία μας για την επιμέλεια, δεν έχει ασκηθεί από κανέναν μας η αγωγή εκ της ΑΚ 1513 για να ρυθμιστεί η άσκηση της γονικής μέριμνας με δικαστική απόφαση, παρά το ότι η ανωτέρω συμφωνία κατ` 1441ΑΚ έχει προσωρινή ισχύ, δηλ. μέχρις ότου ρυθμιστεί η άσκηση της γονικής μέριμνας κατ` 1513ΑΚ (Γεωργ-Σταθ. υπο 1513-1514, αρ.6)
Επειδή το πραγματικό συμφέρον του τέκνου μας, επιβάλλει να μου ανατεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της γονικής μέριμνας αποκλειστικά, αλλά ο αντίδικος δεν δέχεται να ρυθμιστεί το ζήτημα τούτο κατ` αυτό τον τρόπο, παρά το ότι από την ανωτέρω οριστική λύση του γάμου μας, το τέκνο μας διαβιοί ανελλιπώς μεθ` εμού στην ίδια κατοικία και τόπο και οπωσδήποτε εγώ ρυθμίζω τα της καθημερινότητάς του και διαβιώσεώς του, αλλά και της ανατροφής και διαπαιδαγώγησής του, με βάση εξ` άλλου και την ανωτέρω συμφωνία μας.   
Οι λόγοι που συνηγορούν στην τοιαύτη ανάθεση σε μένα αποκλειστικά της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου μας είναι οι εξής:
Καταρχήν το συμφέρον του τέκνου σε σχέση με τις ήδη διαμορφωθείσες συνθήκες ζωής του διότι από την γέννησή του μέχρι και σήμερα, εγώ, υπεραγαπώσα τούτο, το φροντίζω αποκλειστικά με την προσφορά των σωματικών και πνευματικών μου δυνάμεων καθόσον μεριμνούσα και μεριμνώ ανελλιπώς για την διατροφή του, την υγιεινή και υγεία του, την ανάπτυξή του, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του και συγκεκριμένα:
Ο ανήλικος υιός μας είναι ήδη μαθητής της Β` τάξης Δημοτικού σχολείου και εγώ είμαι που από την αρχή, όπως παλαιότερα συνεχώς έπραττα, φροντίζω για τα μαθήματά του αφού μόλις επιστρέφει από το σχολείο κάθομαι μαζί του επι αρκετές ώρες και μελετούμε μαζί και με την βοήθειά μου όλα τα μαθήματά του. Επίσης φρόντιζα και φροντίζω  για την σωστή σωματική και πνευματική του ανάπτυξη καθώς μερίμνησα και μεριμνώ για την απασχόλησή του σε εξωσχολικές δραστηριότητες που ενδυναμώνουν την σωματική και πνευματική του υγεία και τον κοινωνικοποιούν ορθά, όπως εκμάθηση Γερμανικής γλώσσας και κολυμβητήριο. Φυσικά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, εγώ φροντίζω για την μετάβαση και επιστροφή του υιού μας και εν γένει για την παρακολούθηση, προετοιμασία και συμμετοχή του.
Επίσης εγώ φρόντιζα από την γέννησή του μέχρι και σήμερα για την εν γένει ανατροφή του ήτοι για την προετοιμασία του φαγητού του, για την καθαριότητα του ίδιου και του χώρου του, για την ενδυμασία του και για την πνευματική του ανάπτυξη εκτός σχολείου, αφού λόγω της ιδιότητάς μου ως καθηγήτριας Αγγλικής γλώσσας, διδάσκω σ` αυτό τούτη την ξένη γλώσσα και εν γένει φροντίζω για την ενασχόλησή του και με τον τομέα αυτό που αυτονόητα αναπτύσσει την προσωπικότητά του, τα αισθήματά του και την καλλιέργειά του.
Τα ανωτέρω παγιώθηκαν πλέον σε μία πραγματική καθημερινή κατάσταση για το ανήλικο αφού μαζί μου εκτός των ανωτέρω διαβιοί σε ένα περιβάλλον ηρεμίας και σταθερότητας στο οποίο, με τις ανωτέρω δραστηριότητες που φρόντισα να διενεργεί, αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη και καλλιεργημένη προσωπικότητα αλλά και κοινωνικοποιείται ορθά μέσω των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
Ο πρώην σύζυγός μου ήταν κατά την διάρκεια του γάμου μας αλλά και εξακολουθεί να είναι επιχειρηματίας στην Καρδίτσα ασχολούμενος ταυτόχρονα με τρείς επιχειρήσεις ήτοι εμπορίας ++++
Ο αντίδικος πατέρας ήταν και είναι απών στην ανωτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του τέκνου μας από τα νηπιακά του χρόνια ακόμη, αφού ουδόλως ασχολήθηκε με την ανατροφή και την εν γένει φροντίδα και την επιμέλειά του κατά τον ανωτέρω τρόπο που έπραττα εγώ, λόγω των εργασιακών του ανωτέρω ενασχολήσεων, αλλά και από τον χαρακτήρα του και τον εν γένει διαμορφωθέντα τρόπο της ζωής του δυνάμει του οποίου απουσίαζε για πολλές ώρες από την οικία μας. Συγκεκριμένα ο αντίδικος, δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις ανωτέρω εξωσχολικές δραστηριότητες του τέκνου μας, δεν ασχολήθηκε ποτέ με το διάβασμά του και εν γένει τις σχολικές εργασίες του και φυσικά δεν ασχολήθηκε ποτέ με την προετοιμασία του φαγητού του, την καθαριότητα του ιδίου και του χώρου του, την ενδυμασία του, την ενασχόλησή του με την μουσική κλπ.
Σε κάθε περίπτωση από το +++που ξαναπαντρεύτηκε, δημιούργησε νέα οικογένεια στην Καρδίτσα και απέκτησε άλλο τέκνο διαβιώντας όπως είναι φυσικό με την νέα οικογένειά του σε νέα οικία, με αποτέλεσμα, έκτοτε, ακόμα και η επικοινωνία του με το τέκνο μας να είναι αραιή και σπάνια, ενώ από το καλοκαίρι του 2013 δεν μερίμνησε  να έλθει σε επαφή με αυτό ακόμα και κατά το διάστημα πρό της αναχωρήσεώς μας για την Ορεστιάδα, με αποτέλεσμα από το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέχρι και σήμερα να μην έχει επικοινωνήσει με το τέκνο μας παρά μόνο τηλεφωνικά. 
Εν` όψει όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι ο αντίδικος, πέρα από την προσωπικότητά του και τον χαρακτήρα του, δεν είναι σε θέση εξ` αιτίας της δημιουργίας νέας οικογένειας που απορροφά όλη την δραστηριότητά του και προσοχή, να ανταποκριθεί και αντικειμενικά στα επιτακτικά καθημερινά καθήκοντα και την αυξημένη ευθύνη που επιτάσσει το καθήκον άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου μας, επιλαμβανόμενος της ανατροφής του, της εκπαίδευσής του, της κοινωνικοποίησής του και εν γένει της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του και προς το συμφέρον του, όπως αντίθετα ευχερώς μπορώ και πράττω εγώ και έτσι, ως εκ του τρόπου ζωής του, του χαρακτήρα του, αλλά και των πραγματικών συνθηκών διαβίωσής του, δεν μπορεί, σε αντίθεση με μένα, να εξασφαλίσει ένα ήρεμο και σταθερό περιβάλλον όπου μπορεί να αναπτυχθεί η προσωπικότητα του τέκνου μας και δεν μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εν γένει προσωπικότητάς του.
Επιπλέον, ο αντίδικος με την με αρ. +++ απόφαση του Μονομελούς Πλημ/κείου Καρδίτσας, καταδικάστηκε μετά από σχετική έγκλησή μου για το αδίκημα της παραβίασης διατροφής αφού αν είχε εκδοθεί η με αρ. +++ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας (ασφαλιστικά) με την οποία υποχρεώθηκε σε διατροφή του ανηλίκου, ποσού ++++€/μήνα από τον Μάιο του 2013, εν τούτοις, δεν κατέβαλε κανένα ποσό μέχρι σήμερα παρά το ότι επέδωσα σ` αυτόν επιταγές προς πληρωμή κάτωθι του αντιγράφου αυτής της απόφασης και όφειλε να πληρώσει  που φυσικά καταδεικνύει την πλήρη αδιαφορία του για τις βιοτικές ανάγκες του τέκνου μας και για την διαμόρφωση του επιπέδου ζωής του και κατ` επέκταση για τον τρόπο που ζεί και πώς αναπτύσσει την προσωπικότητά του.  
Επίσης δέον και αιτούμαι να ληφθούν υπ` όψιν η μικρή και τρυφερή ηλικία του ανηλίκου τέκνου μας κατά την οποία με βάση τα διδάγματα της εξελικτικής παιδοψυχολογίας, αναγνωρίζεται η κυρίαρχη βιοκοινωνική υπεροχή της μητέρας  λόγω του ότι στην ηλικία αυτή τα τέκνα έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και των ιδιαιτέρων περιποιήσεων αυτής που προσιδιάζουν τόσο στην φύση της όσο και στον κοινωνικό της ρόλο, που ο πατέρας δεν μπορεί να προσφέρει.
Εν τέλει δέον και αιτούμαι να ληφθεί υπ` όψιν η μεταξύ μας ανωτέρω συμφωνία για την ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας που υποβλήθηκε κατά το συναινετικό μας διαζύγιο, καθόσον κατ` 1513.2 ΑΚ για την ρύθμιση της επιμέλειας μετά το διαζύγιο το δικαστήριο λαμβάνει υποχρεωτικά υπ`όψιν τέτοιες συμφωνίες, αφού αποκαλύπτουν την αξιολόγηση των γονέων σε σχέση με το πρόσωπο που είναι κατάλληλο για την άσκηση της γονικής μέριμνας
Επειδή συνεπώς νόμιμη συντρέχει περίπτωση κατ` 1513ΑΚ να ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας και η επιμέλεια του υιού μας αποκλειστικά σε μένα που δεν τον έχω αποχωρισθεί ποτέ, λόγω δε της ηλικίας του έχει μεγαλύτερη ανάγκη εμένα, η οποία μπορώ να του συμπαρασταθώ σε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσης καθημερινής φροντίδας μαγείρεμα, καθαριότητα, ντύσιμο, ανατροφή - έχουσα όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξή του, ενώ ο εναγόμενος, για λόγους που αφορούν το πρόσωπό του και ανωτέρω εκτίθενται, τον διαμορφωθέντα τρόπο ζωής του και τις συνθήκες και ανάγκες διαβίωσής του που έχει δημιουγήσει η νέα οικογένειά του, αλλά και λόγω του χαρακτήρα του, δεν μπορεί να του προσφέρει τίποτα από όλα αυτά και συνεπώς το πραγματικό συμφέρον του ανήλικου επιβάλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειάς του σε εμένα, μητέρας χωρίς κανένα κοινωνικό ψόγο.
Επειδή νόμιμη συντρέχει περίπτωση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησομένη απόφαση και επιβάλλεται τούτο από τους λόγους που εκτέθηκαν και δεν χρήζουν καθυστέρησης αφού αφορούν την προσωπικότητα του ανηλίκου που καθημερινά αναπτύσσεται
 Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και προς απόδειξή της επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα, το δε δικαστήριό σας (Καρδίτσας) αρμόδιο κατά τόπο ως το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του εναγομένου κατ` 22ΚπολΔ (Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας υπο 681Β.5,Βαθρακοκοίλης υπο 681Β.5)  
ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και όσους θέλω προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ρυθμιστεί η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανωτέρω ανηλίκου υιού μας και να ανατεθεί τούτη αποκλειστικά σε μένα. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη.
                        Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
                         Ανδρέας Βρόντος, δικηγόρος Καρδίτσας
                        

Σχόλια